Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

27.783

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.893

Hình sự

5.979

Dân sự

16.614

Hôn nhân và gia đình

238

Kinh doanh thương mại

49

Hành chính

12

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

998

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv