Loading...
Skip to main content
CƠ CẤU TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH BÌNH PHƯỚC

CƠ CẤU TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH BÌNH PHƯỚC

img

Cơ cấu tổ chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bình Phước

image

1. Ủy ban Thẩm phán

a/ Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh gồm Chánh án, Phó Chánh án và một số Thẩm phán. Số lượng thành viên của Ủy ban Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Phiên họp Ủy ban Thẩm phán do Chánh án hoặc Phó Chánh án được ủy quyền chủ trì.

b/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh được quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

2. Các Tòa chuyên trách

Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật; Phúc thẩm vụ, việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

3. Bộ máy giúp việc

a/ Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh gồm: Văn phòng, Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án và Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng.

b/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ máy giúp việc Tòa án nhân dân tỉnh được quy định tại khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 4, Quyết định số 345/2016/QĐ-CA ngày 07/4/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

4. Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sơ thẩm vụ, việc theo quy định của pháp luật; Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

img


cdscv