Skip to main content

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.971

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.375

Hình sự

2.341

Dân sự

7.702

Hôn nhân và gia đình

93

Kinh doanh thương mại

26

Hành chính

9

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

425

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv