Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

16.124

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.975

Hình sự

3.263

Dân sự

10.212

Hôn nhân và gia đình

130

Kinh doanh thương mại

30

Hành chính

10

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

504

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv